Ngày 30.06.2018: Cầu thay nguyện giúp

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 8, 5-17.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh… Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

 

CẦU THAY – NGUYỆN GIÚP

Người cha đã cầu xin cho con cái mình và nhờ lòng tin của ông, con ông được khỏi. Quả thế, đức tin của người này có thể tác động trên người khác và cứu lấy họ. Bởi vậy, trong gia đình, rất có thể có nhiều hình thức chết khác nhau nơi các thành viên. Có thể đó là người chồng cờ bạc rượu chè; có thể là người vợ mê shopping; có thể là đứa con ngỗ nghịch hút chích… Nhiều nhiều hình thức chết khác nhau.

Chúng ta có muốn cứu lấy họ không? Muốn cứu lấy chúng ta cần vượt qua rào cản của định kiến và kiên trì đến cùng. Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta.

Trả lời