Ngày 18.06.2018: Công bằng và bác ái

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: “Mắt đền mắt, răng đền răng”. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao chạ nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

CÔNG BẰNG VÀ BÁC ÁI

Có vẻ như khi không chống cự lại người làm điều xấu cho mình thì ta thật nhu nhược. Phải chăng Chúa dạy ta sống nhu nhược?

Không, Chúa không dạy ta sống nhu nhược vì chính Người cũng đã chất vấn quân lính khi họ đánh Người: tôi sai chỗ nào mà lại đánh tôi? Thế đó, chúng ta cần tìm kiếm sự thật, nhưng là sự thật trong tình yêu.

Vì tình yêu chúng ta quên đi sự công bằng theo nghĩa sòng phẳng. Chúng ta cần thực thi sự công bằng để cứu lấy và nâng anh em mình lên. Điều này càng cần thiết hơn đối với mỗi thành viên trong gia đình. Mọi chuyện cần có sự công bằng nhưng thưởng phạt phải có tình yêu.

Trả lời