Ngày 27.05.2018: Gia đình theo mô hình Chúa Ba Ngôi

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 28, 16-20.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

GIA ĐÌNH THEO MÔ HÌNH CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ai giải thích cho thấu! Bao nhiêu sách vở chỉ là nỗ lực cho vấn đề của tâm trí. Song, đời sống gia đình lại là lời minh chứng cho chính mầu nhiệm này.

Do bởi tình yêu, gia đình hiện hữu. Do bởi tình yêu, mầm sống ra đời. Mỗi thành viên là một nhân tố không thể thiếu. Khi cả gia đình sống yêu thương sẽ tạo nên một cộng đoàn Giáo hội yêu thương tại gia. Đó chẳng phải là hình ảnh mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa sao?

Lạy Chúa, xin biến mỗi gia đình trở nên cộng đoàn chứng nhân của Chúa Ba Ngôi.

Trả lời