Ngày 13.05.2018: Nước Trời tại thế

 

Tin mừng theo thánh Máccô: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

NƯỚC TRỜI TẠI THẾ

Nếu Giáo hội là nước trời vì ở đó, Giáo hội loan báo tình thương và dẫn con người tới gặp Chúa Giêsu – Nước Trời của chúng ta; thì mỗi gia đình Kitô giáo phải là một nước trời tại thế để dẫn chúng ta đến nước trời mai hậu. Chiêm ngắm Chúa Giêsu về trời, chúng ta đừng quên các gia đình nơi đất thấp.

Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình trở nên một cộng đoàn sai đi để danh Chúa được cả sáng.

 

Trả lời