Ngày 05.04.2018: Tôi tin – chúng tôi tin

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ… Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

TÔI TIN – CHÚNG TÔI TIN

Đức tin Kitô giáo vốn rất cá nhân và cá vị nên khi nguyện kinh Tin kính chúng ta xưng tôi và đọc, hiếm khi hát. Ấy vậy, đức tin ấy không bao giờ được tách rời khỏi cộng đoàn. Cộng đoàn là nơi nuôi dưỡng và làm cho đức tin mỗi ngày thêm lớn mạnh. Vì thế, giữa thời buổi di dân và nơi đâu có việc làm con người tới nơi đó, chúng ta càng cần tham dự, sinh hoạt và sống đức tin cùng với cộng đoàn nơi đó. Hai môn đệ Emmaus trở về hôm nay là một minh chứng cho điều đó.

Trả lời