Ngày 22.03.2018: Lời hứa cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Gioan: Ga 8, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Dothái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

LỜI HỨA CỨU ĐỘ

Abraham là cha của kẻ tin, những kẻ thừa hưởng lời hứa và lời chúc phúc của Thiên Chúa dành cho ông. Vì vậy, bất kể ai trong chúng ta, từ xưa đến nay, nếu thực sự nhận biết đều mong chờ ngày của Thiên Chúa, ngày lời hứa được thực hiện đều là con cháu Abraham.

Và nay, lời hứa được thực hiện nơi chính Đức Giêsu. Lời hứa ấy không chấm dứt khi Đức Giêsu về trời nhưng chúng chúng ta tiếp tục cho niềm vui ấy vang xa và lớn mãi.

Ước gì mỗi gia đình trở thành nôi của hạnh phúc và là cảnh tiên trưng hạnh phúc nước trời mai sau.

 

 

Trả lời