Ngày 22.12.2017: Hãy khiêm nhường

 

Tin Mừng theo thánh Lu-ca 1. 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Elisabéth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

HÃY KHIÊM NHƯỜNG

Ngày nay, khoa học phát triển tột bậc với nhiều phát minh và sáng chế. Con người rất tự hào về khả năng của mình nhưng cũng rất cao ngạo vì nghĩ rằng chúng ta có thể chế ngự thiên nhiên, muốn làm gì thì làm. Việc tìm ra Penicilin là dấu chứng của sự cao ngạo ấy khi con người cho rằng: từ nay, mọi thứ vi khuẩn đều bị khuất phục, và con người đã vỡ mộng.

Lạy Chúa, chỉ khi nào con người biết thốt lên lời của Mẹ hôm nay: Chúa đã làm nơi tôi biết bao điều lớn lao, khi đó chúng con mới học được bài học khiêm tốn và tùy thuộc vào Chúa. Xin hãy dạy con.

Trả lời