Ngày 14.12.2017: Ngôn sứ của Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu (11, 11-15)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, nhưng người nhỏ nhất trong nước trời lại cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được. Tất cả các tiên tri và lề luật đã tuyên sấm cho đến Gioan và nếu các ngươi muốn hiểu, thì chính Gioan là Elia, kẻ phải đến. Ai có tai, thì hãy nghe!”

NGÔN SỨ CỦA CHÚA

Gioan cao trọng nhất trong các ngôn sứ vì ông loan báo trực tiếp Đấng đến ngay sau ông. Từ nay, ngôn sứ không còn loan báo Đấng sẽ đến vì Đấng ấy đã đến và Nước Trời cũng đã đến. Kẻ bé nhỏ nhất trong Nước Trời giờ đây cũng loan báo với một sứ mệnh cao cả: Thiên Chúa đã đến – Người đang đến  – và sẽ đến. Giờ đây, chính chúng ta phải là ngôn sứ, và đời sống chúng ta phải là lời minh chứng sống động rằng: Chúa đã đến đây và ở cùng chúng ta!

Trả lời