Ngày 11.10.2017: THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

11/10/17 THỨ TƯ TUẦN 27 TN
Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng
Lc 11,1-4

 

“LẠY CHA”

“Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: ‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến’.” (Lc 11,2)

Ngày 11.10.2017: THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Nhiều bạn trẻ hôm nay gọi người cha sinh ra mình là “ông già” hay “ông bô,” thay cho tiếng “cha” hay “ba” quen thuộc. Điều này cho thấy tâm tình với người cha phần nào thay đổi khi họ trưởng thành. Còn Chúa Giê-su, Ngài không bao giờ thay đổi cách xưng hô với Chúa Cha. Những khi cầu nguyện, Ngài thưa: “Abba, lạy Cha.” Khi dạy môn đệ cầu nguyện, Ngài hướng dẫn các ông gọi Thiên Chúa là “Cha.” Gọi Thiên Chúa là “Cha” là cách Chúa Giê-su bày tỏ niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Những gì Ngài có đều do bởi Cha ban cho, và cuộc đời Ngài tùy vào ý muốn của Cha. Gọi Thiên Chúa là Cha và khẳng định mình là Con trong mọi hoàn cảnh có nghĩa là Chúa Giê-su tin tưởng và yêu mến Cha mọi lúc, mọi nơi. Để chứng minh sự quan phòng của Chúa Cha, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ: “Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, bao bị, giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?” Họ đáp: “Thưa không.” Ngài sai họ đi trong niềm tín thác vào Chúa Cha, bởi vì Thiên Chúa “Cha của Thầy cũng là Cha của anh em.”

Mời Bạn: Mỗi khi gọi Thiên Chúa là Cha, bạn cũng đặt tất cả tin yêu, phó thác vào Ngài như Chúa Giê-su.

Chia sẻ: Bạn thường gán cho Chúa Cha những hình ảnh nào?

Sống Lời Chúa: Tập gọi Thiên Chúa là “Cha” trong những lúc cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xin dâng trọn đời con cho công trình cứu độ của Cha, như Chúa Giê-su, Con của Cha đã nêu gương cho con. Xin cho con nhận ra tình yêu Cha dành cho con mỗi ngày, ngay cả trong những lúc khó khăn gay go nhất. Amen.


Trả lời