Ngày 13.03.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay

THỨ HAI TUẦN 2 MC

Lc 6,36-38 

HỌC SỐNG YÊU THƯƠNG

Ngày 13.03.2017: Thứ Hai sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36)

 Suy niệm: Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga 4,8), vì thế khi dựng nên con người giống hình ảnh mình, Ngài đã ban cho họ khả năng biết yêu thương để họ yêu mến Ngài và thương yêu nhau như anh em con cùng một Cha trên trời. Khi con người phạm tội chống lại tình yêu, Thiên Chúa đã sai Con Một Ngài giáng trần để dạy dỗ và đưa con người trở lại cuộc sống yêu thương. Chúa Ki-tô không ngừng thúc giục nhân loại chúng ta “hãy có lòng nhân từ như Cha anh em trên trời là Đấng nhân từ.” Ngài còn chỉ ra những điểm thực hành: đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha thứ cho nhau, hãy quảng đại cho đi. Chúa Giê-su không chỉ giảng dạy bằng lời nói; cái chết trên thập giá để minh chứng một tình yêu lớn lao nhất: yêu đến mức thí mạng sống vì người mình yêu (Ga 15,13).

Mời Bạn: ĐGH Bê-nê-đi-tô XVI nhận định rằng con người đang “hiểu sai hay làm cho mất hết ý nghĩa của tình yêu; từ đó đưa đến nguy cơ là họ cắt nghĩa sai lệch tình yêu, tách rời tình yêu ra khỏi đời sống luân lý và trong mọi trường hợp, họ coi thường tình yêu” (Bác Ái trong Chân Lý, 2)Tôi hiểu thế nào về ý nghĩa của tình yêu và cách hiểu đó có phù hợp với giáo huấn của Chúa Giê-su không? Tôi có ý thức rằng mỗi người  đều phải được giáo dục về tình yêu chân chính và phải tự luyện để làm cho khả năng yêu thương nơi mình mỗi ngày một tăng thêm?

Sống Lời Chúa: Tôi quyết tâm sống bác ái trong lời nói: biết “lấy lời lành mà khuyên người.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết dùng lời nói hoà nhã, tích cực để đem lại niềm vui, bình an và hy vọng cho anh chị em.

Trả lời