Ngày 15.01.2017: Chúa Nhật II Thường Niên năm A

CHÚA NHẬT – 15. 01.2016

TUẦN II TN NĂM A

Ga 1, 29 – 34

Ngày 15.01.2017: Chúa Nhật II Thường Niên năm A

1Ghi nhớ: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29)

2. Suy niệm: Công trình tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa được coi như mở đầu cùng một lúc. Ngay khi nguyên tổ loài người phạm tội thì Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ. Việc ban ơn cứu độ được thực hiện tiệm tiến bằng cách chọn một tổ phụ, chọn một dân, kêu gọi dân trở lại qua lời các ngôn sứ… và đến thời đến buổi Thiên Chúa đã thực hiện việc cứu độ qua Con Yêu Dấu của Ngài. Của lễ chiên bò, của lễ hy sinh, của lễ đền tội… nay không còn xứng đáng so với của lễ là chính Con Một Dấu Yêu. Của lễ hiến tế, của lễ toàn thiêu có giá trị tha thứ tội lỗi thì nay của lễ của chính Chúa Giêsu có giá trị tha thứ biết là dường nào. Tin tưởng vào Đấng Cứu Độ duy nhất là Chúa Giêsu  chúng ta hãy dâng lên cho Thiên Chúa những của lễ hy sinh mỗi ngày của chúng ta hợp với của lễ tinh tuyền là Chúa Giêsu chắc chắn sẽ được Chúa thương đoái nhận.

3. Sống Lời Chúa : Siêng năng tham dự thánh lễ và hiến dâng đời sống mình mỗi ngày lên cho Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Cha, Cha đã thương ban cho chúng con một hiến lễ tuyệt vời là chính Con Yêu Dấu của Cha. Xin cho chúng con biết kết hợp với của lễ tinh tuyền này mà tiến dâng Cha mọi vui buồn vất vả, mọi hy sinh gian khó của đời sống chúng con hầu mong Cha đón nhận với tất cả tấm lòng thành. Amen.

Trả lời