Trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta

 

 

Trực tiếp Thánh lễ tuyên phong Hiển Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời