Ngày 27.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

THỨ BẢY: 17. 08. 2016

Mt 25, 14- 30

 

Ngày 27.08.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ : “Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến tùy vào khả năng riêng mỗi người”. (Mt 25,15)

2. Suy niệm : Dụ ngôn trước tiên nhắm đến tên đầy tớ vô dụng biểu trưng cho những luật sĩ và biết phái Do Thá Họ rất cứng nhắc trong việc tuân giữ luật. Chỉ cần một sự thay đổi hay một điều gì mới thêm vào, thì bị họ coi là đáng nguyền rủa. Ngòai ra dụ ngôn còn dạy  mỗi  người  chúng  ta  phải  biết  nỗ  lực  sinh  lời. Thiên  Chúa  ban  cho  mỗi  người  một  khả  năng khác nhau: người thì được Thiên Chúa đưa cho “năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến”để sử dụng và sinh lời cho Ngài. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài không đòi hỏi những gì qúa sức con người. Nhưng Ngài muốn mỗi người chúng ta hãy biết sử dụng những ân điển Chúa ban trong hiện tại để làm vinh danh Chúa và đem lại công phúc cho phần rỗi đời đời.

3. Sống Lời Chúa: Hãy thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân.

4. Lời nguyên: Ly Chúa, xin cho chúng con biết sử dụng hết những khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.

 

 

Trả lời