Ngày 22.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

THỨ SÁU: 22. 07. 2016

Ga 20, 1 – 2 , 11 – 18

Ngày 22.07.2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật XVI Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: « Bà Maria tưởng là người làm vườn » (Ga 20,15).

2. Suy niệm:  Bài  Tin  Mừng hôm  nay thánh  Gioan tường thuật lại việc Chúa giêsu hiện ra với bà Maria Madalêna, để củng cố niềm tin và sai họ đi loan báo cho các tông đồ. Nhưng khi Đức Giêsu hiện ra thì bà cứ tưởng là người làm vườn, cho đến khi Chuá gọi tên thì bà mới nhận ra Người. Điều này cho chúng ta thấy chỉ có nhờ ơn Chúa con người mới có thể biết được Chúa  và  nhận  ra  Người.  Trong  cuộc  sống  chúng  ta cũng thế, Thiên Chuá phục sinh luôn hiện ra qua các biến  cố  trong  cuộc  đời,  qua  các  công  việc  thường ngày.  Nhưng  chúng  ta  lại  không  nhận  ra  Người  vì chúng ta còn thiếu đức tin.

3. Sống Lời Chúa : Biết chạy đến cùng Chúa và xin ơn Người soi sáng trong mỗi công việc.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh nữ Madalêna biết được Chuá nhờ đức tin, xin cho con biết noi gương thánh nữ mà nhận ra Ngài qua các biến cố trong cuộc đời. Amen.

Trả lời