Ngày 06.07.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C

THỨ TƯ : 06. 07. 2016

Mt 10, 1-7

Ngày 06.07.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần ” (Mt 10,7).

2. Suy niệm:  Đức  Giêsu đến trần gian để  khai  mở Nước  Thiên  Chúa,  đồng thời  Người  cũng trình  bày, giới thiệu Nước Trời cho con người và kêu gọi họ tích cực tham dự vào Nước ấy. Đức Giêsu đã sai các môn đệ của Người ra đi để rao giảng nước Thiên Chúa cho hết mọi tạo vật. Đây là sứ mạng và là lệnh truyền cấp thiết hơn cả. Là con cái và là môn đệ của Chúa, chúng ta hãy ý thức vai trò và sứ mạng của mình trong Giáo hội và trong thế giới này là giới thiệu Đức Giêsu Kitô và Nước của Người cho hết thảy mọi người. Ước gì chúng  ta  đừng  bao  giờ  sao  lãng  hay  quên  đi  trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất cao quý này.

3. Sống Lời  Chúa:  Can  đảm  giới  thiệu  và  nói  về Chúa cho những người chưa biết Chúa.

4. Cầu  nguyện:  Lạy Chúa, xin ban tràn đầy Chúa Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có thể làm tròn sứ mạng chứng nhân của mình. Amen.

Trả lời