Ngày 25.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

THỨ HAI: 25. 04. 2016.

TUẦN V PS

Mc 16,15-20

 

Ngày 25.04.2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

1. Ghi nhớ: “Còn các tông đồ thì ra đi rao giả ng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 20).

2. Suy niệm: Đặc tính của người môn đệ Chúa Kitô là được kêu gọi và sai đi. Vì thế người môn đệ không phải ra đi rao giảng theo ý mình nhưng là theo Ý Chúa và làm công việc của Chúa. Qua việc Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng ta nhận thấy được tình thương của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người và sự đồng hành của Chúa trên con đường rao giảng của các tông đồ.

Thánh Marcô đã nghe lời Chúa, sống lời Chúa và ghi lại đức tin của mình vào Đức Kitô như một cách thế truyền giáo với khả năng của mình. Qua Marcô, Chúa đã dùng phương tiện là chính con người ông mà mạc khải mầu nhiệm về Thiên Chúa. Cũng vậy mọi người Kitô hữu là những dụng cụ tốt trong bàn tay Thiên Chúa để loan báo tin mừng nếu mọi người để cho Chúa “toàn quyền” trên cuộc đời mình.

3. Sống Lời Chúa: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

4. Cầu  nguyện:  Lạy Chúa, Chúa muốn mọi  loài  được cứu chuộc. Thánh Marcô dùng khả năng biên soạn Tin Mừng để rao giảng. Xin cho chúng con biết dùng khả năng của mình, mà loan báo ơn cứu chuộc của Chúa.

Trả lời