Video: Thuyết trình 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

 

Video: Thuyết trình 50 năm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt NamPhần thuyết trình của cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu với chủ đề “Niềm vui mùa gặt mới”. Cha đã cùng cộng đoàn lần giở những tư liệu quý về con người, về công việc mục vụ, về cơ sở vật chất… của Tỉnh Dòng 50 năm qua. Thời điểm thành lập Tỉnh Dòng là thời kỳ khó khăn và bi đát vì đất nước bị biến động. Cha Gioakim Nguyễn Văn Liêm là giám tỉnh tiên khởi của Tỉnh Dòng. Tỉnh dòng được thành lập nhận Thánh bổn mạng là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với ba tiêu chí :

+ Nhớ nguồn

+ Định hướng đi

+ Cầu xin sức mạnh

Nhìn lại chặng đường phát triển dòng tại Việt Nam đã có: 38 hiển Thánh, 118 vị đáng kính. Hiện nay với 388 anh em tu sỹ, với niềm tự hào đó kết thúc phần thuyết trình cha kêu gọi : “Hãy sẵn sàng là những nhà truyền giáo Đa Minh” (trích Bản tin)

 

 

 

Trả lời