Luân lý chuyên biệt 44: Bác ái với kẻ thù

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 43: Bác ái với tha nhân 

Luân lý chuyên biệt 44: Bác ái với kẻ thù

Trong Cựu ước cũng nói đến yêu thương kẻ thù. Những gương yêu thương kẻ thù như Giuse đối với anh em mình, Đavit với Saul. Thế nhưng các kinh sư giải thích rằng yêu thương kẻ thù ở đây chỉ là lời khuyên, nên mới thêm vào : “ Người sẽ yêu thương người thân cận, nhưng hãy ghét kẻ thù”. Và luật “răng đền răng, mắt đền mắt” vẫn còn hiệu lực. Ngược lại Đức Kitô nới rộng quan niệm yêu thương kẻ thù để áp dụng cho hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, quốc gia, tôn giáo. “ Nhưng Thầy nói với anh em : hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em” (Mt 5, 44; Lc 6, 27). 

Trung thành đối với mệnh lệnh của Đức Kitô, Vaticanô II khuyến khích mọi tín hữu phải tôn trọng và yêu thương kẻ thù : “ Giáo lý của Đức Kitô đòi hỏi chúng ta tha thứ cả những xúc phạm, và nới rộng luật yêu thương để bao gồm mọi kẻ thù” (GS 28). Tuy nhiên phải phân biệt giữa tội lỗi, sự sai lầm với người phạm tội và phạm sai lầm. Tội lỗi và sự sai lầm là điều xấu, đáng ghét và phải loại bỏ; nhưng con người phạm tội và phạm sai lầm vẫn đáng yêu và tôn trọng. “ Ai ghét anh em mình là kẻ sát nhân” (1 Ga 3, 15).

 

 

 

Trả lời