Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Luân lý chuyên biệt 21: Định nghĩa thần học về đức ái

Đức ái là nhân đức siêu nhiên nhờ đó chúng ta yêu mến Chúa như điều thiện hảo tối thượng, và yêu thương bản thân và các thụ tạo khác vì Chúa(Karl H. Peschke, SVD – Christian Ethics – Moral Theology, 71)

Đối tượng chính yếu của đức ái là Thiên Chúa như sự thiện tối cao, hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất và bao gồm nhất (the highest, most perfect and most comprehensive good). Bản chất của tình yêu là điều tốt và đối tượng mà tình yêu hướng tới bao giờ cũng là điều tốt (tốt thực sự hay tốt giả tạo) chứ không thể là điều xấu. Không ai có thể yêu thích điều xấu.

 

Trả lời