Ngày 07.09: Sửa lỗi anh em

07/09/14 Chúa Nhật tuần 23 TN – A

Mt 18,15-20

Sửa lỗi anh em

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, …” (Mt 18,15)

Ngày 07.09: Sửa lỗi anh em

Suy niệm: Theo định nghĩa của từ điển Việt Nam, sửa là chữa cho ngay, cho đúng, cho hết hư; sửa lỗi là chữa lại những chữ sai hoặc việc làm sai. Cộng đoàn đức tin là cộng đoàn quan tâm nâng đỡ những thành viên “bé mọn”, đức tin chưa vững vàng, qua việc sửa lỗi. Đức Giêsu đề nghị ba bước sửa lỗi: (1) đối thoại riêng tư: “một mình anh với nó mà thôi;” (2) đối thoại cùng với nhân chứng: “đem theo một hay hai người nữa;” và (3) đưa ra cộng đoàn: “hãy đi thưa Hội Thánh.” Động lực thúc đẩy ta tiệm tiến, tinh tế, kiên trì thực hiện ba bước ấy là tinh thần yêu mến, thương xót, tha thứ lẫn nhau của Tin Mừng.  Mục tiêu của việc sửa lỗi huynh đệ là đưa người anh em trở về, tái hòa nhập vào đời sống cộng đoàn.

Mời Bạn: Để thực hiện ba bước sửa lỗi của Thầy Giê-su, cộng đoàn bạn không thể thiếu một phương thế khác: CẦU NGUYỆN. Cầu nguyện là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình sửa lỗi, giúp bạn nhẫn nại, bác ái, và đem lại ơn hoán cải cho người anh em. Cầu nguyện là dấu chỉ của sự hiệp thông, là dấu bảo đảm sự hiện diện của Đấng Phục Sinh. Thiên Chúa “không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Bạn có muốn chung tâm tình với Ngài không?

Sống Lời Chúa: Tôi năng suy gẫm lời thánh Phao-lô sau đây, để dễ dàng đón nhận và cảm thông với người anh em: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13,8).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con biết con người mình đầy những giới hạn và tội lỗi. Xin cho con có lòng khoan dung và cảm thông với những giới hạn của anh chị em con. Amen.

Trả lời