Ngày 26.08: Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

 

26/08/14 Thứ Ba tuần 21 TN
Mt 23,23-26

Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín.” (Mt 23,23)

Ngày 26.08: Lề luật: công lý, nhân ái và thành tín

Suy niệm: Những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người am tường Lề Luật, có nhiệm vụ giải thích Luật cho dân chúng và còn là những người giữ Luật rất nhiệm nhặt. Thế mà Chúa Giê-su nhận xét không một ai trong các kinh sư và Pha-ri-sêu tuân giữ Lề Luật (x. Ga 7,19). Vì sao vậy? Vì họ chỉ giữ tỉ mỉ những quy định, nhưng lại “bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín”. Họ bám lấy cái phụ tùy là những quy định chi li về Luật do con người ràng buộc, mà bỏ quên giới răn cốt lõi đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Vì thế, những giới luật họ giữ chỉ là giới luật của phàm nhân chứ không phải của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Thánh Phaolô cho biết, Lề Luật là người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin (x. Gl 3,24). Lề Luật đó chính là Lề Luật phát xuất từ Lời Chúa, hay nói cách khác, Lời Chúa là tiêu chuẩn cho mọi đánh giá và sựï chọn lựa của Ki-tô hữu, là Luật vượt trên mọi thứ luật và là mực thước cho mọi Ki-tô hữu trên đường nên thánh.

Sống Lời Chúa: Đọc Lời Chúa hằng ngày và thực hành Lời Chúa dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cứu độ con và làm cho con trở nên con người tự do, nhưng không phải thứ tự do rẻ tiền; trái lại, con được tuân giữ Luật Phúc Âm của Chúa như một người con tự do, tự do yêu Chúa, tự do sống theo Lời Chúa dạy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời