TH online 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I

 
Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn 

Bài 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I

TH online 26: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, phần I

Giới thiệu chung

Các bức thư của thánh Phaolô thường được đề cập đến trong các cuộc tranh luận về thần học giữa các giáo hội Kitô. Những bức thư này giúp cho chúng ta hiểu được về lòng nhiệt thành và tinh thần dấn thân cho sứ vụ tông đồ của thánh Phaolô.

Phân chia các thư thánh Phaolô

– Các thư lớn: Galát, I và II Côrintô, Rôma, I và II Thêxalônica. Các thư này viết về ơn công chính hoá, ngày quang lâm của Đức Giêsu, đời sống đức tin của các tân tòng và các hội thánh mới thành lập.

– Các thư viết trong tù: Côlôxê, Philipphê, Ephêxô và Philêmon. Các thư này viết về vai trò của Đức Giêsu trong lịch sử và trong vũ trụ, có tính chất “qui Kitô”.

– Các thư mục vụ: I và II Timôthê, Titô. Ba thư này cảnh giác các tín hữu Kitô trước trào lưu tiền ngộ đạo (pré-gnostiques).

Bố cục chung

– Lời mở đầu: tên người viết và người nhận thư, lời cầu nguyện, tạ ơn, chúc tụng.

– Giáo lý và khuyên dụ: nội dung giáo lý và những chỉ dẫn thực tế trong đời sống đức tin.

– Lời chào kết thúc: theo cách thức của xã hội đương thời.

[youtube]sc3_aLgbpcc[/youtube]

Trả lời