TH online 24: Tin Mừng theo thánh Gioan

 
Thần học online:
 
Thánh Kinh nhập môn 

Bài 24: Tin Mừng theo thánh Gioan

– So sánh với Tin Mừng Nhất Lãm

TH online 24: Tin Mừng theo thánh GioanSách Tin Mừng Gioan có mục đích đem Tin Mừng cho những ai tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, để họ được sống nhờ danh Người.

Giống với Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng Gioan trình bày lời rao giảng tiên khởi (Kerygma).

Khác với Tin Mừng Nhất Lãm, Tin Mừng Gioan nhấn mạnh rằng: Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa, Đấng Mêsia mang đến cho thế gian đức tin và sự sống đời đời (20,31).

– Tác giả

Theo truyền thống, tông đồ Gioan, con ông Dêbêđê và em ông Giacôbê, đã viết Tin Mừng Gioan. 

Tuy nhiên, Tin Mừng Gioan không chỉ thuộc một tác giả duy nhất.

– Thời gian và nơi soạn thảo

Tin Mừng Gioan (hoặc những phần chính yếu) được soạn thảo tại Ephêxô (theo thánh Irênê, theo truyền thống: vì thánh Gioan sống thời gian cuối đời khá dài tại Ephêxô), khoảng cuối t thế kỷ I.

– Nội dung

Lời tựa (1,1-18), sứ vụ của Đức Giêsu (1,19-12,50), giờ của Đức Giêsu, lễ vượt qua của Chiên Thiên Chúa (13,1-21,31), đoạn cuối (21).

[youtube]uTWvrY4suNw[/youtube]

Trả lời