25th Sunday in Ordinary Time B (Vie-Eng)

 

25th Sunday in Ordinary Time

Wis 2:12,17-20 ; Jam 3:16-4:3

Chúa Nhật 25 Thường Niên

Kn 2:12,17-20 ; Gc 3:16-4:3

Gospel Mark 9:30-37

30 They went on from there and passed through Galilee. And he would not have any one know it;

31 for he was teaching his disciples, saying to them, “The Son of man will be delivered into the hands of men, and they will kill him; and when he is killed, after three days he will rise.”

32 But they did not understand the saying, and they were afraid to ask him.

33 And they came to Caper’na-um; and when he was in the house he asked them, “What were you discussing on the way?”

34 But they were silent; for on the way they had discussed with one another who was the greatest.

35 And he sat down and called the twelve; and he said to them, “If any one would be first, he must be last of all and servant of all.”

36 And he took a child, and put him in the midst of them; and taking him in his arms, he said to them,

37 “Whoever receives one such child in my name receives me; and whoever receives me, receives not me but him who sent me.”

Phúc Âm Máccô 9: 30-37

30 Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn có ai biết,

31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại.”

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?”

34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.

35 Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói

37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

Interesting Details

  • For the second time, Jesus predicts his coming death and resurrection. “But they did not understand “(v. 32). Is this due to a lack of comprehension or a subconscious fear of suffering?
  • (v.34) The disciples sensed that their discussion of who was the greatest was improper and incorrect, yet they did it out of Jesus’ earshot (or so they thought). What criterion could have been used by them in spite of Jesus’ teaching?
  • (v.35) The other Gospels also highlight the teaching of Jesus regarding humble service, for example Luke 22:26. But most illustriously, John 13:1-20 has Jesus go down on his knees and wash his disciples’ feet, to give them an example.
  • (v.37) A child, a symbolic description of the least noticed, heard, seen, respected face in a crowd (“the least of them”) carries a dignity beyond appearance. It is the dignity of the presence of Jesus within him.

Chi Tiết Hay

  • Đây là lần thứ hai Đức Giêsu tiên đoán về cái chết và sự sống lại của Ngài. “Nhưng họ đã không hiểu lời ấy” (c.32). Họ không hiểu vì thiếu hiểu biết, hay không muốn hiểu vì sợ đau khổ?
  • (c.34) Các môn đệ đã nhận thấy được cuộc tranh luận “Ai lớn hơn ai” là không tốt. Bởi thế họ đã làm thinh khi Đức Giêsu hỏi: “Các ngươi đã tranh luận gì với nhau?”. Các bạn có đoán được họ đã dùng yếu tố gì để so sánh xem “ai lớn hơn ai”: tài giảng thuyết, tài làm phép lạ, công làm các việc thiện …
  • (c.35) Các Phúc Âm đều có nói đến đức tính khiêm nhường mà Đức Giêsu đã dạy cho các môn đệ, thí dụ như Luca 22:26. Nhưng cụ thể hơn, trong Phúc Âm Gioan, Đức Giêsu đã dạy bằng cách cúi xuống mà rửa chân cho môn đệ của mình (Gioan 13:1-20).
  • (c.37) Một đứa trẻ tượng trưng cho người thấp hèn nhất trong xã hội. Thế nhưng, Thiên Chúa hiện diện trong người ấy.

One Main Point

The time for His Passion is near. Jesus dedicates whatever time left to teach his apostles. He again predicts his death and resurrection. He instructs his students on the need for humility when serving each other. He raises the dignity of all those whom the apostles shall serve.

Một Điểm Chính

Thời điểm của cuộc khổ nạn đã gần kề, Đức Giêsu muốn dành thời gian còn lại để dạy dỗ các môn đệ. Ngài tiên đoán cái chết và sự sống lại của Ngài, dạy về sự khiêm nhường phải có khi làm các việc tông đồ, và Chúa nâng cao nhân phẩm của tất cả những kẻ cần sự trợ giúp, kể cả những đứa trẻ.

Reflections

1.Foretold that the path of discipleship is suffering, how fearful am I? What form of suffering am I most fearful of?

2.In my following Jesus, have I wanted to be first instead of last? What rewards do I look for in return for my service?

3.Who are “the children” in my eyes? Are they the uneducated, the poor immigrants who “drain our resources ,” the immoral – low-in-spirit, the sinners, etc.? How do I recognize them in my midst? How do I receive them?

 

Suy Niệm

1.Đức Giêsu đã cho tôi biết trước con đường theo Ngài là con đường có nhiều đau khổ. Sự đau khổ nào làm cho tôi sợ nhất : tài chánh, sức khỏe, hay tình cảm …?

2.Trên đường theo Chúa, có lần nào tôi muốn là kẻ trước nhất thay vì là kẻ sau hết? Tôi có muốn được trả công mỗi khi tôi làm các việc tông đồ không?

3.Ai là những “đứa trẻ” trong cái nhìn của tôi? Có phải là những người thiếu học, những người tội lỗi? Làm sao tôi nhận ra họ? Và tôi tiếp đón họ như thế nào?

 


Trả lời