Niên Giám Giáo Hội năm 2012

 

Niên Giám Hội Thánh Công Giáo 2012


Niên Giám Giáo Hội năm 2012VATICAN. Sáng ngày 10-3-2012, Niên Giám mới 2012 của Tòa Thánh đã được ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên ĐTC Biển Đức 16. Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Đức TGM Angelo Becciu, Phụ tá quốc vụ khanh, Đức Ông Vittorio Formenti, Đặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với một số cộng tác viên khác.

Trong dịp này, cả cuốn Niên giám thống kê của Giáo Hội (Annuario Statisticum Ecclesiae), do cùng Văn phòng thống kê soạn thảo và ấn dành dưới sự điều khiển của các cha dòng Don Bosco, cũng được đệ trình ĐTC.

ĐTC cám ơn các vị hữu trách và đặc biệt chú ý đến những dữ kiện được trình bày đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản ấn bản mới cuốn Niên Giám Tòa Thánh.

Theo Niên Giám mới, trong năm 2011, ĐTC đã thành lập thêm 8 giáo phận mới, 1 giáo hạt tòng nhân và 1 giáo hạt quân đội. Tổng số các đơn vị hành chánh của toàn Giáo Hội là 2.966.

Thống kê cho thấy trong năm 2010, trên thế giới có gần 1 tỷ 196 triệu tín hữu Công Giáo, tức là tăng thêm 15 triệu so với năm 2009 trước đó (tăng 1,3%). Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ tín hữu Công Giáo chiếm 17,5% dân số thế giới. Tỷ lệ dân số Công Giáo giảm tại Mỹ châu la tinh (từ 28,54% xuống 28,34%) và nhất là giảm tại Âu Châu (từ 24,05% xuống 23,83%). Trái lại tỷ lệ Công Giáo gia tăng tại Phi châu (từ 15,15 lên 15,55%) và Đông Nam Á (từ 10,41 lên 10,87%).

Trong năm 2010, số GÍAM MỤC trong Giáo Hội là 5.104 vị tức là tăng thêm 39 vị so với năm 2009. Số GM gia tăng tại Phi (+16), Mỹ (+16) và Á châu (+12) đồng thời giảm sút tại Âu và Úc châu.

Số LINH MỤC trong Giáo Hội nói chung tiếp tục gia tăng và trong năm 2010 có 412.236 LM, tức là thêm 1.643 vị. Trong toàn Giáo Hội hiện có 277.009 LM giáo phận và 135.227 LM dòng. Tuy nhiên, sự gia tăng con số LM trên thế giới khác biệt nhau: Á châu có số LM tăng mạnh nhất trong thời gian vừa nói, tức là 1695 vị, so với 761 vị tại Phi châu và 52 vị tại Úc châu, thêm 40 vị tại Mỹ châu, trong khi đó số LM tại Âu châu giảm mất 905 vị từ năm 2009 đến 2010.

Số PHÓ TẾ VĨNH VIỄN, triều và dòng, tiếp tục gia tăng và năm 2010 có 39.564 vị tức là tăng 3,7% so với năm 2009. Bắc Mỹ và Âu Châu có số tín hữu phó tế vĩnh viễn đông nhất, lần lượt chiếm 64,3% và 33,2% tổng số phó tế vĩnh viễn trong Giáo hội.

Số TU HUYNH trên thế giới có phần gia tăng: trong năm 2010 có 54.655 thầy tức là tăng thêm 436 thầy so với năm 2009. Trái lại, số NỮ TU tiếp tục giảm sút trầm trọng: năm 2010 có 721.935 tức là giảm mất 7.436 chị. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu (-2,9%), rồi tại Úc châu (-2,6%), Mỹ châu (-1,6%), nhưng gia tăng tại Phi châu và Á châu, khoảng 2%.

Sau cùng, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội tiếp tục gia tăng trong 5 năm qua: trong năm 2010 có 118.990 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét từng đại lục, có nhiều khác biệt: số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm 10,4%, trong khi đó gia tăng 14,2% tại Phi châu, 13% tại Á châu và tăng 12,3% tại Úc châu (SD 10-3-2012)

G. Trần Đức Anh OP.


Trả lời