Home / Tài Liệu - Slides / Video: Thánh lễ Tiễn Biệt Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, OP.

Video: Thánh lễ Tiễn Biệt Thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Tâm, OP.