Slides: Đi tìm hạnh phúc

 

Bạn có nhận ra rằng, những gì bạn hiện đang có bạn đã coi nhẹ, không biết trân trọng và yêu quý, nhưng khi đã mất đi rồi thì bạn mới thấy tiếc và mới biết quý trọng.

Nguồn: Internet