Ngày 30.4.2021: Con đường mang danh Giê-su Ki-tô

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 14, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

CON ĐƯỜNG MANG DANH GIÊSU KITÔ

Chưa từng có người sáng lập tôn giáo nào dám tự nhận mình là đường, là sự thật và là sự sống như Đức Giêsu, Chúa chúng ta. Quả thật, Đức Giêsu chính là đường, là sự thật, và là sự sống vì Người là căn nguyên của mọi căn nguyên. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chính Người không những chỉ cho ta con đường, nhưng Người còn là con đường để ta bước lên và đến cùng Thiên Chúa Cha, Cội Nguồn Sự Sống. Xin cho chúng ta xác tín rằng, không có con đường nào khác dẫn chúng ta đến sự sống thật, ngoại trừ con đường mang Danh Giêsu Kitô.