Ngày 29.10.2020: Mở lòng đón nhận ơn cứu độ

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 13:31–35

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!”  Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.

“Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói: Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!”

Ngày 29.10.2020: Mở lòng đón nhận ơn cứu độ

MỞ LÒNG ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ

Những khoảnh khắc Đức Giêsu thương khóc thành thánh Giêrusalem làm chúng ta cảm động. Chúa đến nhà của Người, nhưng người nhà đã khước từ; Chúa muốn tụ họp con cái Israel đang tản mác khắp nơi về một mối, nhưng họ lại muốn phân tán, Chúa muốn ấp ủ họ, nhưng họ lại tìm cách giết Chúa.

Số phận của Israel sẽ bị bỏ mặc, đền thánh sẽ bị quân thù vây hãm và tàn phá. Sót xa thay!

Xin cho mỗi chúng ta là con dân của Israel mới, nhận ra ngày giờ Chúa viếng thăm mình, và mở lòng đón nhận ơn cứu độ Người ban.