Ngày 24.7.2021: Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

LÒNG KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA

Dụ ngôn nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa kiên nhẫn trước người tội lỗi. Thiên Chúa kiên nhẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là các tội nhân được phép mãi trì hoãn. Hãy nhớ hình ảnh mùa gặt cuối cùng, khi người ta tách biệt cỏ lùng ra khỏi lúa tốt mà ném vào lửa không hề tắt thế nào, thì ngày Cánh chung cũng vậy, người tội lỗi sẽ bị tách biệt mà ném vào hoả ngục như thế nếu như ngay bây giờ không chịu thống hối ăn năn.

Mặt khác, cỏ lùng muôn đời là cỏ lùng, không thể biến thành lúa tốt, nhưng với con người thì khác, một tội nhân có thể trở nên những vị thánh, do đó, chúng ta ta không bao giờ được phép thất vọng về anh em mình, nhưng ra sức khuyên răn, sửa dạy, cùng với ơn Chúa để người anh em ấy ngày càng trở nên ‘những bông lúa tốt’ trong cánh đồng của Chúa.