Ngày 23.9.2022: Hoa trái của đức tin

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 18-22

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

HOA TRÁI CỦA ĐỨC TIN

Trước khi mặc khải về cuộc thương khó sắp xảy đến, Đức Giêsu hỏi các tông đồ “các con bảo Thầy là ai?” Tông đồ Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”.

Đức tin là con mắt tâm hồn giúp ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa; là sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Hoa trái của đức tin là đức mến, đức tin thúc đẩy ta hành động. Hoa trái của đức mến là phục vụ. Một khi chúng ta có đức tin đủ mạnh, đức mến đủ sâu, Thiên Chúa sẽ biến đổi ta từ lo âu sợ hãi sang bình tĩnh, an vui; từ nhát đảm sang kiên cường để trung thành sống theo lời dạy của Chúa.