Ngày 20.11.2018: Tình yêu Giê-su

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 19, 1-10.

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé.

Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người.

TÌNH YÊU GIÊ SU

Câu chuyện Tin mừng hôm nay là câu chuyện hoán cải tận căn của một con người, một con người đã được đụng chạm tới tình yêu Giêsu.

Tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu đã đã cúi xuống Giakêu, một con người thấp bé về hình vóc, nghèo nàn về phẩm hạnh trong mắt người Dothái.

Tuy nhiên, xuyên suốt qua cái gì là bề ngoài giới hạn ấy, Chúa Giêsu đã nhìn thấy giá trị đích thực với những phẩm chất cao quí của con người, một con người mang hình ảnh của Đấng Tạo hóa.

Chúa Giêsu đã đi bước trước trong việc cởi bỏ những mặc cảm tự tôn, tự ti trong lòng Giakêu để ông mở rộng lòng mình đón nhận Chúa trong tình yêu chân chất. Nhở đó, ông đã sẵn sàng hoán cải tận căn.

Xin cho các thành viên trong gia đình chúng ta được chạm tới tình yêu Giêsu, để như ông Giakêu năm xưa, ta cũng được hoán cải tận căn, để gia đình được an bình hạnh phúc và mọi người được cứu độ.