Ngày 18.01.2023: Những Pharisêu của thời đại hôm nay

 

Tin Mừng theo Thánh Marcô: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabbat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabbat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?”

Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

NHỮNG PHARISÊU CỦA THỜI ĐẠI HÔM NAY

Nhóm Pharisêu là những người được đào tạo bài bản, thông thạo Kinh thánh, luật lệ, là những người được dân chúng kính trọng và cho là đạo đức; thế mà, Tin mừng hôm nay cho thấy, họ đang bàn cách để giết Đức Giêsu.

Trong đời sống đức tin, nhiều khi chúng ta đang tìm cách giết Chúa, tìm cách giết anh chị em của mình, mà chúng ta cứ nghĩ mình là người đạo đức, thánh thiện. Qua lối sống bè phái, lối sống đạo hình thức, lối sống chỉ biết tìm lợi ích cho mình mà bán rẻ lương tâm, lối sống đánh mất dần cảm thức tội lỗi theo kiểu “rau hai luống, lợn hai chuồng”… chúng ta đang giết chết một Thiên Chúa chân thật, và trở thành những Pharisêu của thời đại hôm nay. Xin Chúa cảnh tỉnh và canh tân tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng là con cái Chúa.