Ngày 18.01.2021: Cuộc sống mới trong Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

CUỘC SỐNG MỚI TRONG CHÚA

Bằng một kiểu nói ví von, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải có thái độ như thế nào để sống đức tin cho phù hợp. Sống đức tin không phải là sống một giáo thuyết; sống đức tin không phải chỉ là tuân giữ điều này điều kia; sống đức tin đích thực là bước theo một con người – Đức Giêsu Kitô – tin Người là Đấng cứu độ, nhận ra người là Chàng rể làm cho lòng ta hân hoan, và nếu Chúa mời gọi ta thực thi điều gì, thì đó không phải là những việc làm máy móc, nô lệ, vô hồn… mà là cách diễn tả tình yêu với Đấng mình yêu mến. Xin cho mỗi chúng ta biết lột bỏ con người cũ, để sống con người mới như Chúa mời gọi.