Ngày 13.3.2022: Xin ơn “biến hình” chính mình

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 9, 28b-36

Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người.

Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Ngày 13.3.2022: Xin ơn "biến hình" chính mình

XIN ƠN “BIẾN HÌNH” CHÍNH MÌNH

Phêrô ngất ngay trước cảnh tượng Chúa biến hình trên núi; ông muốn dựng ba cái lều để có thể ở lại lâu hơn trong vinh quang của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc biến hình của Chúa không phải để tỏ lộ vinh quang nhưng là để Người bước vào cuộc thương khó sắp đến. Nếu Chúa Giêsu cứ ở mãi trong vinh quang của Người thì ơn cứu độ sẽ không thể đến với thế gian.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng cần lắm một cuộc “biến hình” của đời mình, không phải để tìm vinh quang chóng qua, nhưng là để nên giống Chúa hơn, can đảm vác lấy thập giá và sống chứng tá cho sự thật ngay ở cuộc đời dương thế này.