Ngày 09.07.2018: Tin sẽ được cứu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 9, 18-26

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”. Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con”. Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”. Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

TIN SẼ ĐƯỢC CỨU

Dân chúng chứng kiến các phép lạ, nhưng họ không tin vào Chúa Giêsu. Đám đông trong Tin mừng hôm nay là một điển hình, họ cười nhạo Đức Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu không trách thái độ hoài nghi của họ. Người cũng không xem thường sự nghi hoặc của Tôma. Ngài chờ đợi và mời gọi con người tin tưởng vào Thiên Chúa qua việc thực hiện những phép lạ cả thể, và những ai tin tưởng thì nhận được phép lạ ấy. Một đức tin mạnh mẽ không thể bỗng dưng mà có nhưng nhờ do thực hành qua việc dành nhiều thời gian với Chúa và Lời của Người. Tin sẽ được cứu.