Ngày 08.12.2018: Xin vâng như Mẹ

 

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1,26-38.

Khi ấy, bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.  Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”

XIN VÂNG NHƯ MẸ

Khi truyền tin cho Đức Maria, sứ thần chào Mẹ là “Đấng đầy ân sủng”. Đó quả là tên đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn Mẹ làm Thân Mẫu Đấng Cứu Chuộc, và ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm.

Được ban ơn cao quý như thế, Mẹ đã hết lòng cộng tác với Chúa Con trong công trình cứu độ. Mẹ đã can đảm đáp lời “xin vâng” và đã “xin vâng” suốt đời, ngay cả khi dưới chân Thập giá, và trở thành Mẹ nhân loại.

Chúng ta xin Mẹ dạy cho biết đáp lời “xin vâng”, vâng theo thánh ý Chúa, vâng lời Giáo hội, không chỉ trong lúc an vui, mà cả khi gặp gian nan thử thách.