Ngày 05.4.2022: Lời mời gọi tin vào Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 8, 21-30

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được”.

Người Do-thái nói với nhau rằng: “Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói “Nơi Ta đi các ông không thể tới được”?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông”.

Vậy họ liền hỏi: “Ông là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài”.

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: “Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài”. Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

Ngày 05.4.2022: Lời mời gọi tin vào Chúa Giê-su

LỜI MỜI GỌI TIN VÀO CHÚA GIÊSU

“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.” “Đấng Hằng Hữu” là danh hiệu mà Đức Chúa đã mặc khải cho ông Môsê trong bụi gai cháy lửa. Qua việc nhận mình là “Đấng Hằng Hữu”, Đức Giêsu khẳng định Người chính là Đức Chúa trong Cựu ước. Đây là mặc khải hết sức quan trọng cho người tin: một vì Thiên Chúa đã thật sự đến và cư ngụ giữa loài người, để ai tin vào Người thì có sự sống muôn đời.

Lời mời gọi tin vào Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng qua mọi thời. Giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, ước gì chúng ta vẫn giữ được niềm tin vào một Thiên Chúa của tình yêu để có thể đương đầu với mọi khó khăn thử thách.