Ngày 03.3.2021: Vác thập giá theo Chúa

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người,…” Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA

Tin mừng hôm qua Chúa dạy chúng ta về lòng khiêm tốn, và hôm nay Tin mừng cho chúng ta chiêm ngắm bức tranh phản diện, bức tranh diễn tả một tham vọng trần tục của con người, điển hình là thân mẫu của hai tông đồ Gioan và Giacôbê. Cho dầu đã bỏ mọi sự mà theo Chúa Giêsu, nhưng tinh thần thế tục nơi các tông đồ, các ngài chưa thể buông bỏ. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến, biết nỗ lực từ bỏ mỗi ngày, vác thập giá đời mình theo Chúa Kitô và xin Chúa đừng để tinh thần thế tục chiếm đóng tâm hồn họ.