Luân lý chuyên biệt 06: Những gương mẫu về đức tin

Thần học online:
TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 06: Những gương mẫu về đức tin

Trong Cựu ước : Noe, Abraham, Sara, Mosê, Gideon.                           

Trong Tân ước : Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, sĩ quan ngoại đạo, phụ nữ Canaan có con gái bị quỉ ám.

Phải hiểu biết đức tin như thế nào để được cứu độ? 

The YouTube ID of -tm5l863ojg</span><span style="font-size: 10.9090909957886px;"> is invalid.