Tin Giáo hội toàn cầu

    Xin giới thiệu kênh truyền thông rất hấp dẫn, “ducme.tv”, do Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện, với các tin tức đang xảy ra trong giáo hội, hình ảnh đẹp và âm thanh rõ ràng. Từ tháng 3.2013, mỗi tuần sẽ có sáu bản “Tin Giáo Hội Toàn Cầu” từ thứ Hai, đến[…]