Tin Giáo hội toàn cầu

 

Tin Giáo hội toàn cầu

Tin Giáo hội toàn cầu

 

Xin giới thiệu kênh truyền thông rất hấp dẫn, “ducme.tv”, do Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện, với các tin tức đang xảy ra trong giáo hội, hình ảnh đẹp và âm thanh rõ ràng. Từ tháng 3.2013, mỗi tuần sẽ có sáu bản “Tin Giáo Hội Toàn Cầu” từ thứ Hai, đến thứ Bảy, được cập nhật thường xuyên và sắp xếp theo thứ tự mới trước cũ sau …

 

 TIN GIÁO HỘI NĂM 2015

 

Tháng 12.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 11.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07    

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30
 

01 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31   

 

Tháng 10.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 09.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07    

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30
 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31   

 

Tháng 08.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 07.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07    

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30
 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31   

 

Tháng 06.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 05.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07    

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30
 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31   

 

Tháng 04.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 03.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30
 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

Tháng 02.2015 (chọn theo ngày)
Tháng 01.2015 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28


01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

TIN GIÁO HỘI NĂM 2014

 Tháng 12.2014 (chọn theo ngày)  Tháng 11.2014 (chọn theo ngày)

 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31

 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30

Tháng 10.2014 (chọn theo ngày)
Tháng 09.2014 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30

Tháng 08.2014 (chọn theo ngày)
Tháng 07.2014 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

Tháng 06.2014 (chọn theo ngày)

Tháng 05.2014 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

Tháng 04.2014 (chọn theo ngày)
Tháng 03.2014 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

 

Tháng 02.2014 (chọn theo ngày)
Tháng 01.2014 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28


01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

TIN GIÁO HỘI NĂM 2013

Tháng 12.2013 (chọn theo ngày)
Tháng 11.2013 (chọn theo ngày)

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31 
 

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30   

Tháng 10.2013 (chọn theo ngày)
Tháng 09.2013 (chọn theo ngày)
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07              

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

Tháng 08.2013 (chọn theo ngày)
Tháng 07.2013 (chọn theo ngày)
01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07              

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07   

08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14

15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21

22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28

29 / 30 / 31  

 

Tháng 06.2013 Tháng 05.2013
+ Bản tin ngày 01.06.2013               

 
Tháng 04.2013 Tháng 03.2013

 
 
 
 
 
Tháng 02.2013 Tháng 01.2013

 
 
 
 
 

TIN GIÁO HỘI NĂM 2012

Tháng 12.2012 Tháng 11.2012
 
 
Tháng 10.2012 Tháng 09.2012
 
 
Tháng 08.2012 Tháng 07.2012
Tháng 06.2012 Tháng 05.2012
 
Tháng 04.2012 Tháng 03.2012

 

+ Bản tin ngày 30.03.2012
+ Bản tin ngày 28.03.2012
+ Bản tin ngày 26.03.2012
+ Bản tin ngày 23.03.2012
+ Bản tin ngày 21.03.2012
+ Bản tin ngày 19.03.2012
+ Bản tin ngày 16.03.2012
+ Bản tin ngày 14.03.2012
+ Bản tin ngày 12.03.2012
+ Bản tin ngày 09.03.2012
+ Bản tin ngày 07.03.2012
+ Bản tin ngày 05.03.2012
+ Bản tin ngày 02.03.2012
Tháng 02.2012 Tháng 01.2012
+ Bản tin ngày 29.02.2012
+ Bản tin ngày 27.02.2012
+ Bản tin ngày 24.02.2012
+ Bản tin ngày 22.02.2012
+ Bản tin ngày 20.02.2012
+ Bản tin ngày 17.02.2012
+ Bản tin ngày 15.02.2012
+ Bản tin ngày 13.02.2012
+ Bản tin ngày 10.02.2012
+ Bản tin ngày 08.02.2012
+ Bản tin ngày 06.02.2012
+ Bản tin ngày 03.02.2012
+ Bản tin ngày 01.02.2012

+ Bản tin ngày 20.01.2012
+ Bản tin ngày 18.01.2012
+ Bản tin ngày 16.01.2012
+ Bản tin ngày 13.01.2012
+ Bản tin ngày 11.01.2012
+ Bản tin ngày 09.01.2012
+ Bản tin ngày 06.01.2012
+ Bản tin ngày 04.01.2012
+ Bản tin ngày 02.01.2012

 

TIN GIÁO HỘI NĂM 2011

 Tháng 12.2011 Tháng 11.2011

+ Bản tin ngày 30.12.2011
+ Bản tin ngày 28.12.2011
+ Bản tin ngày 23.12.2011
+ Bản tin ngày 21.12.2011
+ Bản tin ngày 19.12.2011
+ Bản tin ngày 16.12.2011
+ Bản tin ngày 14.12.2011
+ Bản tin ngày 12.12.2011
+ Bản tin ngày 09.12.2011
+ Bản tin ngày 07.12.2011
+ Bản tin ngày 05.12.2011
+ Bản tin ngày 02.12.2011

+ Bản tin ngày 30.11.2011
+ Bản tin ngày 28.11.2011
+ Bản tin ngày 25.11.2011
+ Bản tin ngày 23.11.2011
+ Bản tin ngày 21.11.2011
+ Bản tin ngày 18.11.2011
+ Bản tin ngày 16.11.2011
+ Bản tin ngày 14.11.2011
+ Bản tin ngày 11.01.2011
+ Bản tin ngày 09.11.2011
+ Bản tin ngày 07.11.2011
+ Bản tin ngày 04.11.2011
+ Bản tin ngày 02.11.2011
Tháng 10.2011 Tháng 09.2011
+ Bản tin ngày 31.10.2011
+ Bản tin ngày 28.10.2011
+ Bản tin ngày 26.10.2011
+ Bản tin ngày 24.10.2011
+ Bản tin ngày 21.10.2011
+ Bản tin ngày 19.10.2011
+ Bản tin ngày 17.10.2011
+ Bản tin ngày 14.10.2011
+ Bản tin ngày 12.10.2011
+ Bản tin ngày 10.10.2011
+ Bản tin ngày 07.10.2011
+ Bản tin ngày 06.10.2011
+ Bản tin ngày 03.10.2011
+ Bản tin ngày 30.09.2011
+ Bản tin ngày 28.09.2011
+ Bản tin ngày 26.09.2011
+ Bản tin ngày 23.09.2011
+ Bản tin ngày 21.09.2011
+ Bản tin ngày 19.09.2011
+ Bản tin ngày 16.09.2011
+ Bản tin ngày 14.09.2011
+ Bản tin ngày 12.09.2011
+ Bản tin ngày 09.09.2011
+ Bản tin ngày 07.09.2011
+ Bản tin ngày 05.09.2011
+ Bản tin ngày 02.09.2011
Tháng 08.2011 Tháng 07.2011
+ Bản tin ngày 31.08.2011
+ Bản tin ngày 29.08.2011
+ Bản tin ngày 26.08.2011
+ Bản tin ngày 24.08.2011
+ Bản tin ngày 22.08.2011
+ Bản tin ngày 19.08.2011
+ Bản tin ngày 17.08.2011
+ Bản tin ngày 15.08.2011
+ Bản tin ngày 12.08.2011
+ Bản tin ngày 10.08.2011
+ Bản tin ngày 08.08.2011
+ Bản tin ngày 05.08.2011
+ Bản tin ngày 03.08.2011
+ Bản tin ngày 01.08.2011
+ Bản tin ngày 29.07.2011
+ Bản tin ngày 27.07.2011
+ Bản tin ngày 25.07.2011
+ Bản tin ngày 22.07.2011
+ Bản tin ngày 20.07.2011
+ Bản tin ngày 18.07.2011
+ Bản tin ngày 15.07.2011
+ Bản tin ngày 13.07.2011
+ Bản tin ngày 11.07.2011
+ Bản tin ngày 06.07.2011
+ Bản tin ngày 04.07.2011
+ Bản tin ngày 01.07.2011
.
Tháng 06.2011 Tháng 05.2011
+ Bản tin ngày 29.06.2011
+ Bản tin ngày 27.06.2011
+ Bản tin ngày 24.06.2011
+ Bản tin ngày 22.06.2011
+ Bản tin ngày 20.06.2011
+ Bản tin ngày 17.06.2011
+ Bản tin ngày 15.06.2011
+ Bản tin ngày 13.06.2011
+ Bản tin ngày 10.06.2011
+ Bản tin ngày 08.06.2011
+ Bản tin ngày 06.06.2011
+ Bản tin ngày 03.06.2011
+ Bản tin ngày 01.06.2011
+ Bản tin ngày 30.05.2011
+ Bản tin ngày 27.05.2011
+ Bản tin ngày 25.05.2011
+ Bản tin ngày 23.05.2011
+ Bản tin ngày 20.05.2011
+ Bản tin ngày 18.05.2011
+ Bản tin ngày 16.05.2011
+ Bản tin ngày 13.05.2011
+ Bản tin ngày 11.05.2011
+ Bản tin ngày 09.05.2011
+ Bản tin ngày 06.05.2011
+ Bản tin ngày 04.05.2011
+ Bản tin ngày 02.05.2011
Tháng 04/2011 Tháng 03/2011
+ Bản tin ngày 29.04.2011
+ Bản tin ngày 27.04.2011
+ Bản tin ngày 25.04.2011
+ Bản tin ngày 22.04.2011
+ Bản tin ngày 20.04.2011
+ Bản tin ngày 15.04.2011
+ Bản tin ngày 13.04.2011
+ Bản tin ngày 11.04.2011
+ Bản tin ngày 08.04.2011
+ Bản tin ngày 06.04.2011
+ Bản tin ngày 04.04.2011
+ Bản tin ngày 01.04.2011
+ Bản tin ngày 30.03.2011
+ Bản tin ngày 28.03.2011
+ Bản tin ngày 25.03.2011
+ Bản tin ngày 23.03.2011
+ Bản tin ngày 21.03.2011
+ Bản tin ngày 18.03.2011
+ Bản tin ngày 16.03.2011
+ Bản tin ngày 14.03.2011
+ Bản tin ngày 11.03.2011
+ Bản tin ngày 09.03.2011
+ Bản tin ngày 07.03.2011
+ Bản tin ngày 04.03.2011
+ Bản tin ngày 02.03.2011
Tháng 02/2011 Tháng 01/2011

+ Bản tin ngày 28.02.2011

+ Bản tin ngày 25.02.2011
+ Bản tin ngày 23.02.2011

+ Bản tin ngày 21.02.2011
+ Bản tin ngày 18.02.2011

+ Bản tin ngày 16.02.2011
+ Bản tin ngày 14.02.2011

+ Bản tin ngày 29.01.2011
+ Bản tin ngày 26.01.2011
+ Bản tin ngày 24.01.2011
+ Bản tin ngày 21.01.2011
+ Bản tin ngày 19.01.2011
+ Bản tin ngày 17.01.2011
+ Bản tin ngày 14.01.2011
+ Bản tin ngày 12.01.2011
+ Bản tin ngày 10.01.2011
+ Bản tin ngày 07.01.2011
+ Bản tin ngày 05.01.2011
+ Bản tin ngày 03.01.2011

TIN GIÁO HỘI NĂM 2010

Tháng 12/2010
Tháng 11/2010
+ Bản tin ngày 31.12.2010
+ Bản tin ngày 29.12.2010
+ Bản tin ngày 24.12.2010
+ Bản tin ngày 22.12.2010
+ Bản tin ngày 20.12.2010
+ Bản tin ngày 17.12.2010
+ Bản tin ngày 15.12.2010
+ Bản tin ngày 13.12.2010
+ Bản tin ngày 10.12.2010
+ Bản tin ngày 08.12.2010
+ Bản tin ngày 04.12.2010
+ Bản tin ngày 02.12.2010

+ Bản tin ngày 30.11.2010
+ Bản tin ngày 27.11.2010

+ Bản tin ngày 25.11.2010
+ Bản tin ngày 23.11.2010

+ Bản tin ngày 20.11.2010
+ Bản tin ngày 18.11.2010

+ Bản tin ngày 16.11.2010
+ Bản tin ngày 06.11.2010

Tháng 10/2010 Tháng 09/2010

 + Bản tin ngày 31.10.2010
+ Bản tin ngày 28.10.2010
+ Bản tin ngày 26.10.2010
+ Bản tin ngày 23.10.2010
+ Bản tin ngày 21.10.2010
+ Bản tin ngày 19.10.2010
+ Bản tin ngày 15.10.2010
+ Bản tin ngày 12.10.2010
+ Bản tin ngày 09.10.2010
+ Bản tin ngày 07.10.2010
+ Bản tin ngày 05.10.2010
+ Bản tin ngày 02.10.2010

+ Bản tin ngày 30.09.2010
+ Bản tin ngày 28.09.2010
+ Bản tin ngày 25.09.2010
+ Bản tin ngày 23.09.2010
+ Bản tin ngày 21.09.2010
+ Bản tin ngày 18.09.2010
+ Bản tin ngày 16.09.2010
+ Bản tin ngày 14.09.2010
+ Bản tin ngày 11.09.2010
+ Bản tin ngày 09.09.2010
+ Bản tin ngày 07.09.2010
+ Bản tin ngày 04.09.2010
+ Bản tin ngày 02.09.2010
   Tháng 08/2010    Tháng 07/2010
+ Bản tin ngày 31.08.2010
+ Bản tin ngày 28.08.2010
+ Bản tin ngày 26.08.2010
+ Bản tin ngày 24.08.2010
+ Bản tin ngày 21.08.2010
+ Bản tin ngày 19.08.2010
+ Bản tin ngày 17.08.2010
+ Bản tin ngày 14.08.2010
+ Bản tin ngày 12.08.2010
+ Bản tin ngày 10.08.2010
+ Bản tin ngày 07.08.2010
+ Bản tin ngày 05.08.2010
+ Bản tin ngày 03.08.2010
+ Bản tin ngày 31.07.2010
+ Bản tin ngày 29.07.2010
+ Bản tin ngày 27.07.2010
+ Bản tin ngày 24.07.2010
+ Bản tin ngày 22.07.2010
+ Bản tin ngày 20.07.2010
+ Bản tin ngày 17.07.2010
+ Bản tin ngày 15.07.2010
+ Bản tin ngày 13.07.2010
+ Bản tin ngày 10.07.2010
+ Bản tin ngày 08.07.2010
+ Bản tin ngày 06.07.2010
+ Bản tin ngày 03.07.2010
   Tháng 06/2010    Tháng 05/2010

+ Bản tin ngày 27.06.2010
+ Bản tin ngày 24.06.2010
+ Bản tin ngày 22.06.2010

+ Bản tin ngày 19.06.2010
+ Bản tin ngày 15.06.2010
+ Bản tin ngày 12.06.2010
+ Bản tin ngày 10.06.2010

+ Bản tin ngày 08.06.2010

+ Bản tin ngày 05.06.2010

+ Bản tin ngày 03.06.2010

+ Bản tin ngày 29.05.2010 .
+ Bản tin ngày 27.05.2010
+ Bản tin ngày 25.05.2010

+ Bản tin ngày 22.05.2010

+ Bản tin ngày 20.05.2010

+ Bản tin ngày 18.05.2010

+ Bản tin ngày 15.05.2010

+ Bản tin ngày 13.05.2010

+ Bản tin ngày 11.05.2010

+ Bản tin ngày 04.05.2010
   Tháng 04/2010    Tháng 03/2010

+ Bản tin ngày 29.04.2010
+ Bản tin ngày 27.04.2010

+ Bản tin ngày 24.04.2010
+ Bản tin ngày 22.04.2010

+ Bản tin ngày 20.04.2010

+ Bản tin ngày 17.04.2010

+ Bản tin ngày 15.04.2010

+ Bản tin ngày 13.04.2010
+ Bản tin ngày 06.04.2010

+ Bản tin ngày 05.04.2010                  .
+ Urbi et Orbi 04.04.2010

+ Bản tin ngày 29.03.2010
+ Bản tin ngày 26.03.2010
+ Bản tin ngày 24.03.2010

+ Bản tin ngày 22.03.2010

+ Bản tin ngày 20.03.2010

+ Bản tin ngày 18.03.2010

+ Bản tin ngày 14.03.2010

+ Bản tin ngày 12.03.2010

+ Bản tin ngày 10.03.2010

+ Bản tin ngày 08.03.2010

+ Bản tin ngày 06.03.2010

+ Bản tin ngày 04.03.2010

 

 

Trả lời