Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

 

Chân dung 13 tiến chức linh mục
thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam

 

Như tin đã đưa, ngày 04.08.2012, Đức cha Phao lô Nguyễn Thái Hợp, OP sẽ chủ sự thánh lễ Truyền chức linh mục cho 13 tu sĩ thuộc Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Tỉnh dòng nói chung và cho các tiến chức nói riêng. Sau đây là chân dung các tiến chức:
Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh
Px. Nguyễn Minh Đức Giuse Vũ Văn Tuyên Giuse Phạm Đình Tám
Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh
Bart Nguyễn Hoàng Tuấn Giuse Nguyễn Văn Tuy Vs. Phạm Văn Túy

Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

Gs. Nguyễn Thành Kính
 
Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

Phêrô Vũ Văn Hiếu

Vs. Nguyễn Thành Tín

Px. Hồ Đức Bình
Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh
GB. Võ Khắc Duy

GS. Nguyễn Văn Hoàng

Vs M. Lê Quốc Hưng
Chân dung 13 tiến chức linh mục Đaminh

Click xem hình lớn