CATG 21: Tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có khác với tôn kính Lòng Chúa Thương Xót?