26th Sunday in Ordinary Time B (Eng – Vie)

 

26th Sunday in Ordinary Time

Num 11:25-29 ; Jam 5:1-6

Chúa Nhật 26 Thường Niên

Ds 11:25-29 ; Gc 5:1-6

Gospel Mark 9:38-43,45,47-48

38 John said to him, “Teacher, we saw a man casting out demons in your name, and we forbade him, because he was not following us.”

39 But Jesus said, “Do not forbid him; for no one who does a mighty work in my name will be able soon after to speak evil of me.

40 For he that is not against us is for us.

41 For truly, I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you bear the name of Christ, will by no means lose his reward.

42 “Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung round his neck and he were thrown into the sea.

43 And if your hand causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life maimed than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire.

45 And if your foot causes you to sin, cut it off; it is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell.

47 And if your eye causes you to sin, pluck it out; it is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell,

48 where their worm does not die, and the fire is not quenched

Phúc Âm Mc 9:38-43,45,47-48

38 Ông Gioan nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỵ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta”.

39 Đức Giêsu bảo :”Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.

40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.

41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục,

47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,

48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

Interesting Details

  • (v.38) The fact that the exorcist was able to cast out demons “in the name of Jesus” showed that he recognized the power of Jesus. He was successful eventhough he was “not following us,” meaning not a disciple. In contrast, the sons of Sceva invoked the name of Jesus unsuccessfully (Acts 19:13-16). The presumption is that one who does good deeds in Jesus name cannot be his enemy.
  • (v.42) Jesus uses strong metaphors to warn against leading simple Christians, “the little ones who believe in me,” astray by shaking their faith. “A great millstone” is originally a “donkey millstone,” that is very heavy and must be turned by donkeys instead of by hand. Death by drowning is a Roman punishment and thus repugnant to Jews.
  • (v.43) The word hell originally was “Gehenna.” Gehenna was a ravine south of Jerusalem, where infants were offered in sacrifice to Moloch (Jer. 7:31). It was later used as a dump for refuse. As a site of ill-omen, it came to symbolize the place of future punishment.
  • (v.48) “where the worms do not die, and the fire is not quenched” is a quotation from Isaiah 66:24. It referred to Gehenna, with the image of maggots feeding on dung, and the perpetual burning of refuse.

Chi Tiết Hay

  • (c.38) Sự việc một người có thể trừ quỵ bằng cách dùng danh Chúa chứng tỏ là người ấy nhận ra quyền năng của Chúa Giêsu. Người đó trừ được quỵ dù “không theo chúng tôi”, có nghĩa là họ không phải là môn đệ của Chúa Giêsu. Ngược lại, trong Tông đồ Công Vụ(19:13-16) các con ông Sceva dùng danh Chúa mà không trừ được quỵ. Như vậy, câu 38 muốn nói rằng những người làm việc tốt lành vì danh Chúa Giêsu thì không thể là kẻ thù của Ngài.
  • (c.42) Chúa dùng hình ảnh nặng nề để cảnh cáo những người làm gương xấu cho “các trẻ nhỏ đã tin” bị lung lay đức tin. Cái cối xay người Do Thái thì rất nhẹ, phụ nữ cũng dùng được. Còn cối xay tròng vào cổ người làm gương xấu thì nặng đến nỗi phải dùng lừa mà kéo. Bị ném xuống biển là hình phạt của chính quyền Roma, nên dân Do Thái rất ghét lối trừng phạt này.
  • (c.43) Nguồn gốc của chữ “hỏa ngục” là từ chữ “Gehenna”. Gehenna là một khe suối phía nam thành Giêrusalem, là nơi trước kia người ta tế thần Moloch (Jer. 7:31) bằng cách giết trẻ em. Sau này nơi đó được dùng làm hố rác. Gehenna trở thành một nơi tượng trưng cho hình phạt đời sau.
  • (c.48) Câu “nơi mà giòi bọ không chết, và lửa không tắt” được trích từ sách Isaiah 66:24. Tiên tri Isaiah muốn nói về Gehenna; ông dùng hình ảnh giòi bọ trên các của ăn thừa đã vứt ở đây, cũng như những đốm lửa đốt rác liên tục xảy ra ở đây.

One Main Point

Jesus instructs his disciples about how to be a witness of Christ. It involves tolerance for those who are not members of the Church: “whoever is not against us is for us” (v.40). At the same time, Jesus advocates intolerance for sin, as this is a matter of life versus death.

Một Điểm Chính

Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách làm nhân chứng cho Ngài. Chúa khuyến khích lòng khoan dung đối với những người không thuộc về Giáo Hội của Ngài: “Vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Ngược lại, Chúa khuyên khích lòng ghê tởm tội lỗi, bởi tội lỗi đưa con người vào cõi chết đời đời.

Reflections

1. In my daily life, where have I given bad example to others and thus “leading them astray?”

2.Which are the occasions, the situations that tend to lead me to my oft-repeated sins? How willing am I to avoid these tempting occasions/situations?

Suy Niệm

1. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã làm những gương xấu nào mà có thể gây ra sự “lung lay đức tin” của người khác?

2.Những nguyên nhân nào đưa tôi đến những tội tôi phạm thường xuyên, những tội tôi cứ phải xưng đi xưng lại trong tòa giải tội? Tôi đã làm gì để tránh những nguyên nhân này?