Ái tín: Linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, O.P. về Nhà Cha

Ái tín: Linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, O.P. về Nhà Cha

Kính thưa cộng đoàn

Văn phòng Tỉnh dòng Đa Minh Việt nam kính báo:

Linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, O.P. đã an nghỉ trong Chúa lúc 11g00, thứ Hai ngày 26 tháng 02 năm 2024, tại Tu viện thánh Máctinô, Biên Hoà, Đồng Nai, kết thúc hành trình dương thế với 93 năm làm con Chúa, 72 năm khấn Dòng và 66 năm linh mục.

Thánh lễ an táng cha cố Inhaxiô sẽ được cử hành lúc 08 giờ 30, thứ Năm, ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Nguyện đường Đền thánh Martinô, Biên Hoà, Đồng Nai.
Kính xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
Ái tín: Linh mục Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao, O.P. về Nhà Cha