Videos: Giảng lễ Chúa Ba Ngôi Năm A – 2023

Videos: Giảng lễ Chúa Ba Ngôi Năm A - 2023Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

– Lễ 15h00, ngày 03.06.2023:

– Lễ 17h30, ngày 04.06.2023:

– Lễ 19h00, ngày 04.06.2023: