Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh (2010 – 2023)

 

Tin mừng theo thánh Matthêu (Mt 2,1-12)

Nghe giảng Lễ Chúa Hiển Linh (2010 - 2023)Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi : “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu ? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời : “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng : ‘Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng : “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.” Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi.

Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Năm 2023

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Tiến Dũng

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Văn Duy

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phaolô Nguyễn Cao Thắng

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Gioan B. Lê Hoàng Huynh

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2021

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2019

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 6g15: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 7g30: Lm PX. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2018

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 17g30 Thứ Bảy: Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 05g: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 06g15: Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g: Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lễ 17g30 Sinh nhật SVNB: Lm Giuse Trần Văn Việt

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 7g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2016

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 19g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2015

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (HĐMV ra mắt)

Lễ 5 giờ: Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 6g15 : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 6g15 : Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 17g30 : Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 19 giờ : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

+ Nghe Giảng Lễ Hiển Linh 2010

Trả lời