Ngày 15.12.2022: Can đảm như Gioan

Tin Mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 24-30

Khi những người Gioan sai đến đi rồi, Chúa Giêsu nói với đám đông về Gioan rằng: “Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc óng ả và đời sống xa hoa thì ở trong cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Chính về ông đã có lời chép rằng: “Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”. Ta nói cho các ngươi biết, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một người nào cao trọng hơn Gioan, nhưng người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa lại cao trọng hơn ông”.

Toàn thể dân chúng đã nghe Ngài, cả những người thu thuế đều vâng lời Thiên Chúa, và chịu phép rửa của Gioan. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ đã khinh chê ý định của Thiên Chúa, và họ không chịu để Gioan thanh tẩy cho.

CAN ĐẢM NHƯ GIOAN

Thánh Gioan Tiền Hô có vai trò quan trọng trong nhiệm cục cứu độ của Thiên Chúa. Với đời sống khiêm tốn và nhiệm nhặt trong sứ mạng tiền hô của Chúa, Gioan được xem là người cao trọng nhất trong con cái được sinh ra từ người nữ. Ông được chọn để dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, nhưng chỉ đám dân thường tin nhận, còn những Biệt phái và Luật sĩ thì không.

Trong ‘hoang địa’ của cuộc sống, Chúa vẫn gửi đến cho ta những sứ giả, đó là các linh mục, tu sĩ, bạn hữu, những người thân trong gia đình, ngay cả những người ta chưa quen biết. Đừng sợ hãi khi gặp những điều không như ý, hãy lắng nghe và phân định ý Chúa, can đảm như Gioan làm trọn vai trò chứng nhân cho sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa giữa trần gian.