Ngày 09.11.2022: Đền thờ mới

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 2, 13-22

Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”.

Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”.

Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.

ĐỀN THỜ MỚI

“Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại.” Đức Giêsu có ý nói về đền thờ là chính Thân Thể Người, trong khi người Do-thái nghĩ tới một công trình kiến trúc. Rất nhiều lần trong Tin Mừng, Đức Giêsu nói một đàng còn người ta thì hiểu một nẻo. Đó cũng là lý do tại sao người Do-thái không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia họ đang mong chờ: họ không hiểu nổi lời Người, lòng họ còn chai đá.

Đền thờ Giêrusalem của Cựu ước đã được Đức Giêsu mặc cho một ý nghĩa mới, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thật vậy, nhờ thông dự vào cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu, thân thể mỗi người Kitô hữu là những Đền thờ mới được thánh hóa bởi Thánh Linh.